Translatero.com > Dịch trực tuyến


TRANSLATERO.COM - bản dịch đồng thời cho 99 ngôn ngữ với các ví dụ về việc sử dụng các từ trong ngữ cảnh. Phiên dịch của chúng tôi sử dụng công nghệ dịch máy. Bản dịch được tạo dựa trên các mô hình thống kê có các tham số được rút ra từ việc phân tích kho ngữ liệu văn bản song ngữ. Các quy tắc bổ sung được sử dụng để cải thiện chất lượng bản dịch. Để có bản dịch chất lượng cao, hãy sử dụng dấu câu và tránh trộn nhiều ngôn ngữ trong văn bản nguồn.
Phổ biến dịch trực tuyến điểm đến: